חוברת מידע

​להלן מובאת בפניכם חוברת מידע, בה תוכלו למצוא מידע והסבר אודות השירותים הניתנים על-ידי האגף , הזכויות השונות, הדרך למימושן ודרכי ההתקשרות עם עובדי האגף השונים.
אין לראות במידע הכתוב בחוברת את הנוסח המוסמך והמלא של החוק, התקנות וההוראות. האמור בנוסח החוק, התקנות וההוראות – הוא הנוסח המחייב. 

כמו כן, אין במידע המופיע בחוברת כדי לענות על כל מקרה. 

מידע מפורט ניתן למצוא באתר זה  ולמקרים פרטניים יש לפנות למחוז המטפל לצורך בירור זכאויות.