זכאות לטיפול רפואי

​הטיפול הרפואי לזכאי אגף השיקום ניתן בנכות המוכרת ובכפוף לאישור הרופא המוסמך המחוזי, אשר בסמכותו לקבוע את היקף הטיפול הרפואי.

זכאות לקבלת טיפול רפואי

  • נכה בדרגות נכות 20% ומעלה, שהגיש תביעה לראשונה החל מ-01/01/1996  ונכה בדרגות נכות
    19%-10%, שהגיש לראשונה תביעה לפני המועד האמור (להלן: "נכים הזכאים לתגמול חודשי"),  זכאים לקבלת טיפול רפואי בנכותם המוכרת באמצעות המחלקה לשירותים רפואיים במחוז השיקום. הטיפול הרפואי יינתן בכפוף לאישור הרופא המוסמך המחוזי. 

  • נכים בדרגות נכות נמוכות מהמצוין לעיל, יקבלו טיפול באמצעות קופות החולים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. 

  • הטיפול הרפואי יינתן בנכות המוכרת בלבד, בהתאם לחוק, לתקנות ולהוראות האגף.

  • טיפול רפואי לנכי 100%+ יינתן גם מעבר לנכותם המוכרת, למעט טיפול קוסמטי. 

  • נכה מתבגר, שמלאו לו 40 שנה לפחות, המוכר על ידי משרד הביטחון, המבקש לקבל טיפול בגין מחלה נוספת שחלה בה ושאיננה קשורה בנכותו המוכרת על ידי משרד הביטחון, ונתקיימו בו הקריטריונים המפורטים בהוראה 50.04 - רשאי לפנות לרופא המחוזי בבקשה לקבל שירותים רפואיים לפנים משורת הדין.

  • מי שנמצא בהליך הכרה כנכה צה"ל וקצין התגמולים נתן לו אישור לטיפול רפואי עד למתן ההחלטה, יכול לפנות למרפאת המחוז בצירוף חומר רפואי. 

הטיפול הרפואי כולל : 

בדיקות, תרופות, ציוד רפואי, טיפולים אמבולטוריים, אשפוזים, ניתוחים, טיפולים פרא-רפואיים, טיפולי שיניים, ליווי פיזי והטבות נוספות, כמוגדר בהוראות אגף השיקום.
הטיפול ניתן על ידי רופאים מומחים ובאמצעות טופס הפנייה לבית חולים ציבורי או לרופא/מטפל/מכון, איתם קיים הסדר עם אגף השיקום. 

הרופא המוסמך המחוזי:

הרופא המוסמך המחוזי הוא הרופא המשקם של נכי צה"ל. בסמכותו לקבוע את היקף הטיפול הרפואי, הציוד וההטבות הרפואיות הנלוות, אותן יקבל הזכאי בגין הנכות המוכרת. הוא מעורב שותף בתהליך השיקום והתעסוקה, לרבות החלטה על אי כושר עבודה. 
ניתן לערער על החלטת הרופא המוסמך המחוזי  בפני הרופא המוסמך המרחבי.
כמו כן, ניתן לערער על החלטת הרופא המוסמך המרחבי בפני הרופא המוסמך הראשי. 

הטבות נלוות:

נכה מוכר על ידי משרד הביטחון, הזכאי לטיפול רפואי או תובע להכרה בנכות בעל אישור לטיפול רפואי (א.ט.ר), הנדרש לנסיעה לצורכי טיפול רפואי, טיפול פארא-רפואי או לקבלת ציוד רפואי ותיקונו, אשר הופנה באמצעות אגף השיקום - זכאי להחזר הוצאות נסיעה.