רכב רפואי ראשון

הזכאות לרכב רפואי היא לנכה בדרגת נכות 50% ומעלה, 30% פגיעת רגל ופגימות נוספות בהתאם להוראה 56.02.​

זכאי, אשר נקבעו לו אחוזים המזכים ברכב רפואי ישלחו אליו הטפסים הבאים:

על הזכאי למלא את הטפסים ולהחזירם לעובד הרווחה במחוז המטפל.
במידה ולא התקבלו הטפסים, באפשרות הזכאי לפנות באופן יזום ובצירוף הטפסים הנדרשים. 

פרטי הזכאי יועברו למכון לבטיחות בדרכים, אשר יזמנו אותו לבדיקה.  במידה ויהיה צורך בחומר רפואי עדכני – הנושא יטופל על ידי המחלקה לשירותים רפואיים במחוז, בטרם יופנה הזכאי לבדיקה במכון.
תשובת המכון לבטיחות בדרכים תשלח במישרין לזכאי.
במידה ונמצא הזכאי כשיר לנהיגה, יהיה עליו להעביר את תשובת המכון, בצירוף רישיון נהיגה בתוקף לידי עובד הרווחה.
במידה ואינו כשיר לנהיגה, רשאי הזכאי לפנות לעובד/ת השיקום במחוז, בבקשה לנהג מלווה (העדיפות היא לבין משפחה). הבקשה תועבר לאישור מנהל/ת המחוז. 

הזמנת הרכב

לאחר השלמת הבדיקות ישלחו לזכאי טפסים להזמנת רכב:

  • מסמך בו מפורט היקף הסיוע של המשרד לרכישת רכב רפואי.

  • טופס הסכמה לשעבוד רכב "בעל שם רשום".

  • טופס התחייבות היבואן לרישום שיעבוד הרכב לטובת משרד הביטחון.

  • טופס הסכמה לשעבוד רכב "הגוף המשעבד".

לאחר ביצוע הזמנת הרכב, יש להעביר את הטפסים מלאים וחתומים ובצירוף הזמנת הרכב לידי עובד/ת הרווחה במחוז.
לידיעתך, תהליך אישור הסיוע והעברת המענק ליבואן הרכב אורך כ- 28 ימי עבודה מיום קבלת כל המסמכים הנדרשים.
**לצורך מימוש ההלוואה, תונפק הפנייה על ידי המחוז למימוש בבנק איתו קיים הסכם הלוואות לזכאי אגף השיקום.

תחשיב הסיוע

הסיוע לרכישת רכב ראשון יינתן עד  80% במענק ו-20% בהלוואה, בהתאם לרכב היציג שבזכאות. התחשיב יבוצע לפי מחיר הרכב הבסיסי בלבד, ללא תוספות ושדרוגים.
יודגש, כי בהתאם לשינוי שחל במהלך שנת 2010 בתהליך רכישת הרכב הראשון, סך המענק (80% ממחיר הרכב הרפואי היציג בזכאות או ממחיר הרכב שנרכש בפועל, הנמוך מבין השניים) מועבר במישרין ליבואן הרכב.

במידה ויירכש רכב שמחירו עולה על סכום הסיוע של המשרד – ההפרש ימומן על ידי הזכאי.
במידה ויירכש רכב שמחירו נמוך ממחיר הרכב היציג - יחושב הסיוע (במענק ובהלוואה) ויופחת בהתאם.
עם קבלת הרכב, עליך להעביר את רישיון הרכב וחשבונית המס לידי עובד/ת הרווחה במחוז.
במחוז תבוצע התחשבנות סופית. כמו כן, יוזרמו הטבות נלוות בהתאם לזכאות.

הוראת הרכב הרפואי שמספרה 56.02 מצויה בהליכי עדכון. לפיכך, תחשיב הסיוע לרכישת רכב רפואי ראשון המופיע בסעיפים 44 עד 48 אינו רלוונטי נוכח השינויים שפורטו לעיל.

** בכל שלב ניתן להעביר את המסמכים הנדרשים באמצעות האזור האישי באתר האינטרנט.