לימודים לרכישת מקצוע

​מימון לימודים לרכישת מקצוע ניתן לנכה הזכאי לתגמול חודשי, אם הגיש בקשה תוך 5 שנים מהיום בו הוכר כנכה ואם נתמלאו בו אחד מאלה:

  • הנכה חסר מקצוע.

  • הנכה נדרש להסב מקצוע בגין פגיעתו המוכרת.    

  • הנכה זקוק להשתלמות מקצועית כתנאי להשתלבותו במקום עבודתו ולהמשך העסקתו.

שכר לימוד

זכאי שבחר במסלול של לימודים מקבל מימון של לימודיו, אם הגיש בקשה תוך 5 שנים מהיום בו הוכר כנכה צה"ל ובתנאי שהוא חסר מקצוע או נדרש להסב מקצוע בגלל פגיעתו המוכרת או שהוא זקוק להשתלמות מקצועי כתנאי להשתלבותו במקום עבודתו ולהמשך העסקתו. כמו כן, הלימודים צריכים להתקיים במוסד שמוכר על ידי הרשות המפקחת בארץ (משרד התעשייה והמסחר) לצורך הענקת תואר או תעודת הכרה.

יש להגיש הבקשה למימון לימודים למחוז השיקום מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת הלימודים.

החלטות לאישור לימודים גבוהים ומקצועיים הן בסמכות הוועדות להשכלה גבוהה והכשרה מקצועית באגף השיקום. הוועדות רשאיות לאשר את הלימודים בתנאים שימצאו לנכון. כן רשאיות הוועדות להחליט על מוסד אחר להכשרה מקצועית או להשכלה גבוהה, בו אפשר לדעתן לעבור השתלמות המבוקשת על ידי הנכה.
מימון הלימודים מאושר בכל פעם לשנה אחת בלבד, ובסוף כל שנה אקדמית יש להציג גיליון ציונים המעיד על מספר נקודות הזכות שנצברו וההצלחה בקורסים. כמו כן, יש להגיש טופס בקשה להמשך מימון לימודים.

מי שהפסיק לימודיו מסיבות שלא נמצאו סבירות לדעת הוועדה - יחוייב בהחזר האמצעים הכספיים שקיבל מהמדינה לצורך לימודיו.

זכאי המבקש לשנות את מסלול לימודיו יעשה זאת בעצה אחת ובתאום עם עובד/ת השיקום.

דמי מחיה

בנוסף למימון הלימודים, הזכאי מקבל מלגת לימודים חודשים ("דמי מחייה") אם תוכנית הלימודים כוללת 20 שעות שבועיות ועל פי המוגדר בהוראות האגף. שיעור דמי המחייס ותנאיהם יהיו לפי דרגת נכותו ומצבו המשפחתי.

לימודים במכינה קדם אקדמית

זכאי שדרגת נכותו 20% ומעלה הזקוק ללימודי הכנה (להשלמת בגרות או לשיפורה) זכאי למימון חד-פעמי של לימודים אלה (הכנה להשגת תעודת בגרות או לימודי מכינה קדם- אקדמית). כמו כן הוא זכאי לדמי מחייה, במידה והוא לומד 20 שעות שבועיות.

לימודים גבוהים בחו"ל

סיוע למימון לימודים בחו"ל הינו במסגרת התנאים והבדיקות הנערכות לגבי תלמידים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בארץ.

על המבקש סיוע במימון לימודים בחו"ל להוכיח שהתקבל ללימודים במוסד שמוכר על ידי הרשויות בישראל כתלמיד מן המניין במקצוע בו בחר.

המימון ניתן במטבע ישראלי, בסכומים הנהוגים במדינת ישראל ולתקופת הלימודים הנהוגה במוסדות לימוד מקבילים בארץ.